Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť VIŇA VINICOLA SK s.r.o. vydáva tieto Informácie o ochrane osobných údajov. Pokiaľ spoločnosti VIŇA VINICOLA SK s.r.o udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov alebo máte záujem o bližšie informácie týkajúce spracúvania osobných údajov získaných pri uskutočnení objednávky a používaní stránok webového rozhrania www.vinarstvopredium.sk, venujte prosím pozornosť týmto informáciám.

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov Kupujúcich a/alebo Registrovaných užívateľov (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva Predávajúci spoločnosť VIŇA VINICOLA SK s.r.o., so sídlom Nábrežie mládeže 553/19, 949 01 Nitra, IČO: 36 805 505, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 43247/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

I. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv (objednávok) medzi Prevádzkovateľom a Dotknutými osobami, ktoré by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona o archívoch a registratúrach, Zákona o účtovníctve a zákona o DPH, t. j. minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ e-shopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky Internetových stránok, správca CRM systémov Prevádzkovateľa, poskytovateľ webhostingových služieb, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri dodaní Dotknutou osobou objednaného tovaru (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Možnosť nákupu tovaru a/alebo služieb ponúkaných v Internetovom obchode nie je primárne určená pre návštevníkov Internetového obchodu mladších ako 16 rokov.

II. Dojednania súvisiace s osobnými údajmi a ich ochranou

 1. Ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak, Prevádzkovateľ s Dotknutou osobu sa dohodli, že Dotknutá osoba je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je Dotknutou osobu fyzická osoba, povinná oznámiť Prevádzkovateľom v objednávke najmä svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Prevádzkovateľ s Dotknutou osobu sa ďalej dohodli, že Dotknutá osoba je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je Dotknutou osobou právnická osoba, povinná oznámiť Prevádzkovateľovi v objednávke najmä svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Prevádzkovateľ teda týmto oznamuje Dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“),  Prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania zmlúv s Dotknutou osobou  spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby bez jej súhlasu, keďže toto spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby bude vykonávané Prevádzkovateľom v rámci jeho predzmluvných vzťahov s Dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zo zmlúv uzavretých prostredníctvom e-shopu, v ktorej vystupuje Dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.
 4. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže Prevádzkovateľ po doručení objednaného tovaru, resp. služby Dotknutej osobe, na základe oprávneného záujmu spracúvať jej osobné údaje aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu Dotknutej osoby informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v tomto dokumente bude získavať osobné údaje Dotknutej osoby vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
 7. Dotknutá osoba bude pred odoslaním objednávky vyzvaná, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdila, že Prevádzkovateľ jej dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
  • svoje identifikačné údaje,
  • kontaktné údaje Prevádzkovateľa, resp. zodpovednej osoby Prevádzkovateľa,
  • účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie zmluvy medzi Poskytovateľom – predávajúcim a Dotknutou osobou – kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
  • že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
  • ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
  • identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
  • dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.
 8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 9. Prevádzkovateľ v súlade s Nariadením poskytuje Dotknutej osobe, ktorej údaje spracúva, nasledujúce informácie:
  • totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu Prevádzkovateľa,
  • kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
  • účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
  • ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
  • okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
  • v relevantnom prípade informáciu o tom, že Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
  • dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
  • informácie o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľ prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  • informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
  • existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré Dotknutá osoba požiada môže Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

 1. Prevádzkovateľ oznamuje týmto Dotknutej osobe, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby predpokladá, že osobné údaje Dotknutej osoby budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
 • KURIERSKA SPOLOČNOSŤ

III. Používanie súborov cookies

Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Cookies sú malé súbory, ktoré do počítača, mobilu alebo tabletu Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré táto osoba navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.

Ako súbory cookies používa Prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom zabezpečenia riadnej funkčnosti týchto webových stránok (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto webových stránok a ďalej súbory cookies na účely zobrazovania reklamy – v tom taktiež spočíva právny záujem prevádzkovateľa týchto stránok, ktorý je právnym základom spracúvania cookies. Dáta, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súborov cookies, sú anonymné a nie sú spájané so žiadnou konkrétnou osobou.

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Súbory cookie si môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií týchto webových stránok nebude možné.

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.

IV. Používanie IP adresy a iných nástrojov

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené nástroje 3. strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies a ktoré

 • Prevádzkovateľ použije za účelom oslovenia Dotknutej osoby s ponukou jeho produktov a služieb po tom, čo Dotknutá osoba opustí tieto webové stránky, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v predaji produktov a služieb, o ktoré Dotknutá osoba prejavila záujem pri návšteve jeho webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napr. Facebook plugin alebo Instagram plugin, ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, pričom bližšie informácie o jeho používaní sú uvedené na stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/;
 • Prevádzkovateľ použije za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní týchto webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania týchto webových stránok, pričom bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://policies.google.com/privacy.
 • Prevádzkovateľ využíva platformy WordPress a WooCommerce za účelom prevádzkovania svojho internetového obchodu a za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, ako i ostatných analýz súvisiacich s návštevnosťou jeho webových stránok na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v predaji produktov a služieb, o ktoré Dotknutá osoba prejavila záujem pri návšteve jeho stránok a na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní webových stránok Prevádzkovateľa. Takýmito nástrojmi môžu byť napríklad X, pričom bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://automattic.com/privacy/.

Väčšina údajov, ktoré Prevádzkovateľ získava za pomoci vyššie uvedených nástrojov, sú úplne anonymné (napr. tzv. maskované IP adresy). Napriek tomu však Prevádzkovateľ pripomína, že Dotknutá osoba môže uplatňovať práva popísané v tomto dokumente .

Vydané a platné dňa 07.03.2022